സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ

സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ

സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ


(6.5 tól től 2 felhasználók)

2h 05m 2010 HD

Nézze meg a സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ filmek magyarul. Karthy (Sharbani Mukherjee) belongs to a prestigious Hindu tharavadu. She falls in love with a Muslim trader named Maamootty (Prakash Bare) and starts living in Maamootty's house after converting to Islam. But she doesn't give up her original beliefs of her original religion Hinduism. To save Karthy from the need to go to the temple, Maamootty builds one inside his house. When the local Muslim people came to know about this, they create problems and this forces the couple to move apart.

സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ (2010)
Watch now
Tags:   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ 2010   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ online   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ top filmek   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ Filminvazio   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ filmpont   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ Film online magyarul   #സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ Teljes film magyarul   #Chithranjali Studio  

Megjegyzés

User

Hasonló